hits

Enige om regler for trygg bolighandel

Det er stor glede å kunne informere om at Eff har inngått en avtale med Norges Takseringsforbund og NITO takst, som vi tror vil få stor betydning både forbrukerne og vår bransjes omdømme.

Avtalen har to hovedformål;
  1. Dempe konfliktnivået mellom boligselgere og boligkjøpere.
  2. Styrke uavhengigheten mellom eiendomsmeglere og takstmenn.

For å oppnå en demping av konfliktnivået har vi allerede vedtatt bruk av boligsalgsrapport ved alle transaksjoner innen 1. januar 2015. Dette vedtaket følges nå opp i en skriftlig avtale. Takseringsbransjen jobber på spreng for å få uteksaminert nok takstmenn, da vi har satt som krav at rapportene skal utarbeides av takstmann sertifisert for Boligsalgsrapportering i henhold til ISOs standard 17024 for personellsertifisering. I dag utføres slik sertifisering av Det Norske Veritas (DNV).  I praksis vil dette bety at takseringsbransjen vil ha et stort rekrutteringsbehov de neste årene.

De nye rapportene er under utarbeidelse, og bygger på NS 3600, som lanseres denne uken. Eff har vært med i arbeidsgruppen som har kommet frem til den nye standarden NS 3600, og deltar også i arbeidet med den nye boligsalgsrapporten. Vi forventer at den nye rapporten er klar til bruk i løpet av første kvartal 2014.

For å styrke uavhengigheten til bransjene har vi i ovennevnte avtale blitt enig om følgende;
  1. Partenes medlemmer forplikter seg til å være uavhengige og uten bindinger til hverandre.
  2. Kunden skal være fri i sitt valg av takstmann, og skal av eiendomsmegleren henvises til nøytralt nettsted med egnet søkemulighet over sertifiserte takstmenn.
  3. Takstmann og megler skal ikke ha direkte korrespondanse vedrørende utarbeidelsen av og innholdet i Boligsalgsrapporten ut over det som er strengt nødvendig. Eventuell kommunikasjon om endringer av rapportens innhold skal være skriftlig og sporbar.

Nettstedet som det skal henvises til er snart klar, og vil bli presentert like over sommeren.
 
Pressemeldingen som sendes ut i dag;
Takstmenn og eiendomsmeglere har signert en avtale om bedre forbrukerinformasjon ved boligomsetning og styrket uavhengighet bransjene imellom.

En ny avtale mellom Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff), Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst inneholder felles kjøreregler for å sikre at partene er uten bindinger til hverandre.

Bransjene etablerer i felleskap en ordning der forbruker velger takstmann selv. Selgere som ikke har gjort et valg før de tar kontakt med en eiendomsmegler henvises til et nøytralt nettsted der de kan søke etter takstmenn.

Samtidig etableres det skriftlige og sporbare kommunikasjonsrutiner mellom eiendomsmeglere og takstmenn ved sluttarbeid med rapportene.

Reglene må ses i sammenheng med pågående innfasing av en utvidet tilstandsrapport som vil medføre at enkle takster med knapp boliginformasjon forsvinner. Eff vedtok for en tid siden at slike rapporter skal være obligatoriske fra 2015.

– Et felles ønske om å senke konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig har vært en viktig drivkraft i arbeidet med å få avtalen på plass, ifølge Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eff.

Bra for kundene
Han mener at en solid og informativ boligsalgsrapport vil virke konfliktdempende.

Rapporten blir den samme enten takstmannen tilhører NTF eller NITO Takst, og kan bare fylles ut av takstmenn som er sertifisert for slike oppdrag.

– Mer salgsinformasjon og bedre sikkerhet for at rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann er bra for boligkundene. I tillegg er jeg svært glad for at vi gjennom fornyet dialog har lagt grunnlag for konstruktiv samhandling mellom de berørte bransjene, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

I 2009 fremla et regjeringsoppnevnt utvalg en innstilling som tok til orde for lovendringer for å øke bruken av grundigere tilstandsanalyser i boligomsetningen. Debatten som fulgte satte også søkelys på forholdet mellom bransjeaktørene.

– Politikerne fulgte ikke opp innstillingen de bestilte. De etterlot både forbrukerne og oss med mange ubesvarte spørsmål. At bransjene til slutt selv satt seg sammen for å komme videre har nå gitt et positivt resultat som kommer forbrukerne til gode, sier Huser.

Blir tryggere
Boligsalgsrapportene vil basere seg på Norsk Standard (NS) 3600 som også lanseres i disse dager. Den nye rapporten vil gi betydelig mer informasjon til forbruker enn dagens boligsalgsrapporter og takster og forventes å være klar til bruk i løpet av første kvartal i 2014.

– Jeg er overbevist om at tiltakene samlet sett vil gjøre det tryggere å handle bolig. Nå må vi bruke tiden frem til 2015 på å fase inn alle endringer på en god måte, og sørge for at vi får samme praksis i hele landet, sier Espen Fuglesang, daglig leder i NITO Takst.

I noen typer eiendomsoverdragelser vil det være naturlig å se bort fra regelen om obligatorisk boligsalgsrapport, påpeker han.

– Det kan for eksempel gjelde salg innad i en familie, i forbindelse med skifte og tomtesalg, sier Fuglesang.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar