hits

januar 2012

Er Finanstilsynet en politisk aktør?

Det er ingen hemmelighet at undertegnede er en stor skeptiker til Finanstilsynets nye retningslinjer knyttet til boliglånsfinansiering. De nye retningslinjene rammer svært usosialt, og setter mange unge i en svært tøff likviditetsmessig situasjon. Vi har i etterkant fått en rekke eksempler som viser potensielle førstegangskjøpere betale opptil 50 % mer i månedlige leiesummer enn hva de ville gjort på lånekostnader hvis de hadde fått kjøpt. Og da ville de i tillegg betalt ned på egen gjeld!

Det er likevel innenfor Finanstilsynets mandat og stramme inn en usunn kredittpraksis, hvis de ser behov for det. Det kan også være fornuftig å begrense husholdningens låneopptak, vi må alle tåle en tøffere økonomisk situasjon og en betydelig høyere boliglånsrente enn dagens.

Det vi derimot stiller oss undrende til er at Finanstilsynets direktør går inn på det vi oppfatter som nye områder. Morten Baltzersen har i en rekke medieoppslag kommentert at boligprisene er for høye, og at boligprisveksten ikke er bærekraftig.

Vi er ikke enig i at dagens boligprisnivå ikke er bærekraftig, norske husholdninger vil i all hovedsak tåle en betydelig høyere rente.

Det at vi er uenige er kanskje ikke oppsiktsvekkende. Det oppsiktsvekkende er at Finanstilsynet nå ser det som sin oppgave å mene noe om boligprisutvikingen, samt og enda viktigere, gjøre grep for å begrense den.
Vi var ikke klar over at det lå innenfor Finanstilsynets mandat å mene noe om hva som er "riktig" boligprisutvikling. Hvis dette ligger innenfor mandatet stiller vi oss svært skeptisk til om dette er fornuftig.

Vi mener Finanstilsynets mandat er å sikre bankenes og lånetagernes soliditet, uavhengig av boligprisveksten. I dette ligger å legge inn forventede renteendringer som låntaker må tåle. Det er også riktig at Finanstilsynet maner til, eventuelt pålegger, at det ved lån til bolig, uten annen sikkerhet, ikke lånes ut mer enn en viss del av boligverdien, slik at sikkerheten er tilstrekkelig god også ved et pris-/verdifall.

Det er vår oppfatning at Finanstilsynet har gått altfor langt med de nye retningslinjene, men det ligger innenfor Finanstilsynets mandat, og er noe vi må respektere.

Men når man går inn på å mene noe om hva som er riktig boligprisutvikling, og beveger seg inn på grep for å gjøre noe med det, så beveger man seg inn i et politisk farvann. Hvis vi hadde hatt en helhetlig boligpolitikk i Norge de siste årene, ville vi hatt en helt annen boligbygging i dag, og da hadde vi også sett en helt annen boligprisutvikling.

Men dette er et politisk ansvar, og ligger langt utenfor Finanstilsynets mandat.

Dessuten må vi minne om at det ved behandling av siste boligmelding var enighet i et samlet Storting om at det er et mål at flest mulig eier sin egen bolig. Retningslinjene som nå er vedtatt vil stenge mange flere ute av markedet, samt gjør veien inn fryktelig lang for mange.

Vi har intet ønske om en boligprisøkning i Norge som det ikke er økonomisk grunnlag for. Men vi mener at ulike personer har ulike roller. Med sitt utspill oppfatter vi Baltzersen som en aktør i den boligpolitiske debatten, en rolle vi mener er svært uheldig.

Derfor stiger prisene også i 2012


Det å være spåmann er alltid spennende. Vi eiendomsmeglere blir ofte beskyldt for å være evig optimister, men vi har faktisk truffet nesten innertier i våre spådommer både for 2010 og 2011. Riktignok gikk vi på noen ordentlig bomskudd de to årene før, men det gjorde vel alle sammen?

Vi er nå på vei inn i nok et positivt år for boligmarkedets del. Det er likevel grunn til å være mye mer nøktern optimist i år sammenlignet med i fjor. Vi har nå en svært uoversiktelig økonomisk situasjon i Europa, og dette vil ramme oss på en eller annen måte. Det er ikke utenkelig at vi vil se en økt arbeidsledighet utover i året, og dette rammer fort boligmarkedet.

Dessuten har Finanstilsynet kommet med innstramminger i finansinstitusjonenes boliglånspraksis. Dette vil utvilsomt begrense kredittveksten og derfor redusere etterspørselen etter boliger, først og fremst fra førstegangskjøperne. Vi kan likevel kunne risikere en smitteffekt over i andre kjøpergrupper. Selv om hensikten bak Finanstilsynets tilstramming er god, så mener vi at dette tiltaket vil ramme feil, og vil presse mange over i et allerede presset leiemarked.

En annen faktor som presser prisene ned er den stadig økende boligbyggingen. Dette vil ha en dobbelt effekt, både med at tilbudsiden øker av flere boligprosjekter og at mange kjøpere i prosjektene vil legge sine boliger ut for salg når det nærmer seg ferdigstillelse.

Likevel trekker ikke disse faktorene nok til at vi får en negativ prisutvikling.

Vi har praktisk talt full sysselsetting i Norge, rekordlav boliglånsrente og stadig økende befolkningvekst. Norge har dessuten en solid økonomi, og vi har mange grep klare hvis effekten av den internasjonale uroen blir for stor.  

Norges Eiendomsmeglerforbund tror på en lavere prisvekst på boliger i 2012 enn det man opplevde i 2011. I 2012 tror NEF at prisøkningen på boliger kommer til å bli på fire prosent, mens man i 2011 til slutt endte på en prisvekst på ni prosent.

Det vil i såfall være en sunn boligprisutvikling for oss alle.