hits

april 2013

Boligmeldingen gir ikke ly når det regner


Det var store forventninger til at Boligmeldingen skulle komme med konkrete tiltak for å stimulere til boligbygging. Vi var mange som ble skuffet. Meldingen beskriver godt tilstanden i boligmarkedet og de utfordringer vi står overfor, men vi trenger tiltak og ikke flere beskrivelser.
Vi kan ikke se at Boligmeldingen gir noen konkrete tiltak som på kort sikt vil gi ly når det regner. 

Boligmeldingen vier den boligsosiale politikken mest oppmerksomhet. Det viktigste boligsosiale tiltaket er å stimulere til økt boligbygging. Hvis det ikke bygges boliger raskere enn i dag, vil vi få flere vanskeligstilte i Norge.

Kort oppsummert har Eff foreslått følgende tiltak i dagens høringsmøte i Stortinget:


1. Fylkesmennene må gis føringer om at boligbygging skal være et prioritert område, og samordning av innsigelsesinstituttet må legges til de største byområdene.

2. Husbanken må ha en mer aktiv rolle for å stimulere til at rimelige boliger blir bygget. Krav til Husbank-finansiering må ikke være strengere enn lovens krav.

3. Husbanken må gjennom statsbudsjettet tilføres sterke nok økonomiske muskler til finansiering av boligprosjekter

4. Bygging av studentboliger i de store byene må økes vesentlig.

5. Plan- og bygningsloven og bustadoppføringslova bør revideres.

6. Kommunesammenslåing vil være et viktig bidrag for økt boligbygging.

7. Samferdsel må knyttes direkte til boligbygging, og det er behov for økt tempo på gjennomføring av samferdselsprosjekter.

8. Egenkapitalkravet må erstattes av strengere krav til betjeningsevne.

9. Boligbygging må vektes tyngre ved interessekonflikter

10. Boligpolitikk må samordnes i et departement.

Kampen mot lokkepris


Den siste tiden har det kommet frem flere saker i media om eiendomsmeglernes bruk av lokkepriser. 

Lokkepriser er per definisjon å legge en bolig ut for salg for en pris som er lavere enn det du vet som megler at selger ikke vil akseptere.

Bare så det er sagt med en gang, lokkepris er en uting, og er noe meglerbransjen tar klar avstand fra. Det er grunnen til at vi helt siden 2008 har hatt en gjeldende Bransjenorm som regulerer dette, her kommer det klart og tydelig frem at lokkepriser er forbudt.

Bransjenormens bestemmelse knytting til prising er regulert i punkt 2.2.1; Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.

Når det likevel har etablert seg en ukultur i enkelte områder med bruk av lokkepris, så kan man jo spørre seg hvorfor. 

Fenomenet lokkepris dukker opp av og til, og da gjerne i gode tider, da markedet går fort. Det er da ofte vanskelig å se forskjellen på en lokkepris og et marked i kraftig vekst, og ukulturen biter seg fast, uten at noen egentlig setter seg ned og bestemmer seg for at «Nå skal vi begynne med lokkepris dere…»

Selv om skadevirkningen av en slik praksis sannsynligvis er minimal og ukulturen er begrenset geografisk, er dette skadelig for bransjens omdømme. Det er heller ikke vanskelig å forstå at mange forbrukere er frustrert av å oppleve lokkepris, og jeg håper vi i bransjen blir trodd på at vi er ganske frustrert over at dette skjer vi også.

Med det fokuset som nå er skapt, så er allerede mye bedring skjedd. Flere kjeder har gjort grep internt, og målsettingen er klar; Vi har nulltoleranse mot lokkepris!

Lokkepris er et fenomen som er skapt gjennom dårlig rådgivning i meglerbransjen, og det er kun et fenomen som meglerbransjen selv kan komme til livs. 

Gjennom fokus og konkrete tiltak skal vi klare det.