hits

mai 2013

Ja takk, begge deler


Kommunal- (og boligminister) Liv Signe Navarsete skriver i Finansavisen 24. mai at startlån gjennom Husbanken ikke skal gis til de som har evnen til å få lån. Det er bra, det var nødvendig at regjeringen strammet inn på den uheldige misbruken av startlånsordningen som fikk fotfeste i flere kommuner i Norge.
Navarsete peker samtidig på at Husbanken gjennom grunnlån har en nøkkelrolle ved finansiering av boligprosjekter i Norge, og peker på økte bevillinger i revidert statsbudsjett på etterlengtede nye 5 milliarder.

Husbanken har i generasjoner hatt en viktig rolle innen boligfinansiering av nye boligprosjekter i Norge. Husbanken er en stabil og forutsigbar bank, mens ordinære banker ved gjentatte anledninger har redusert låneevne og/eller -vilje. F.eks. kuttet bankene all mellomfinansiering av boliger i 2008, de trakk til og med tilbake mange gitte lånetilsagn. Hvis den norske finanskrisen hadde vart litt lenger ville konsekvensene av krisen blitt mye større. Det siste året har vi også merket redusert utlånsvillighet, mye grunnet de nye kapitalkravene. Dette har gått utover finansiering av nye boligprosjekter.

Konsekvensen av restriktive banker er generell uro og mindre boligbygging. I slike situasjoner bør Husbanken ha en korrigerende rolle, og spesielt ved nye prosjekter kan Husbanken raskt erstatte de ordinære bankenes funksjon, når bankene selv ikke vil eller kan stille opp.
Det som derimot er et problem, er at Husbanken stiller svært strenge krav for å kunne motta lån. Husbanken presiserer på sin nettside at boligprosjekter de skal finansiere må ha kvaliteter utover teknisk forskrift 2010 (TEK10). TEK10 er som mange vet omstridt, byggebransjen mener dette er roten til at vi har for lite boligbygging. Husbankens krav går enda lenger!

Vi er positive til at Husbanken setter strenge krav, der dette resulterer i lånebetingelser mer gunstig enn en ville fått i markedet ellers. Men Husbanken bør også ha en viktig rolle i finansiering av boligprosjekter som tilfredsstiller lovens krav, men da med markedsstyrt rente.
Det er mulig uten å endre Husbankens viktige rolle for å hjelpe vanskeligstilte og som en drivkraft for å fremme boliger innenfor universell utforming og energi og miljø.

Vår oppfordring til Navarsete er å si; «Ja takk, begge deler».  

Eff skifter leverandør av boligprisstatistikken - pressemelding


Eiendomsforetakenes forening (Eff) har innledet et samarbeid med Eiendomsverdi AS om månedlig bearbeidelse av boligsalgstallene. Eiendomsverdi har over mange år utviklet modeller for overvåking og rapportering av prisutviklingen i boligmarkedet. Den første pressekonferansen hvor tallene fra Eiendomsverdi presenteres, blir mandag 3. juni når boligprisstatistikken for mai måned presenteres.
 
Frem til nå er det selskapet Pöyry som har bearbeidet boligpristallene. Pöyry har sagt opp avtalen, og har overført alt analysearbeid av boligmarkedet til selskapet Samfunnsøkonomisk analyse AS. Eff vil samarbeide videre med Samfunnsøkonomisk analyse AS om analyser av boligmarkedet. Samtidig har det vært viktig å finne en langsiktig aktør med solid eierskap og kunnskap om bolig- og eiendomsmarkedet som erstatter til Pöyry på selve bearbeidelsen av boligpristallene. Administrerende direktør i Eff, Christian Vammervold Dreyer, ser frem til å samarbeide med Eiendomsverdi, som gjennom mange år har jobbet tett med landets eiendomsmeglere og finansinstitusjoner.
 
– Vi er fornøyd med jobben som Pöyry har gjort for oss. Vi ser nå frem til å kunne utvikle et enda bedre produkt sammen med Eiendomsverdi. Våre månedlige pressekonferanser samler nærmest alle de store redaksjonene hver eneste gang, og er utvilsomt den viktigste informasjonsarenaen for boligprisutviklingen i Norge, sier Dreyer.
 
Dreyer er spesielt fornøyd med å kunne samarbeide tett med en aktør som over så mange år aktivt har arbeidet med indeksmetodikk mot boligmarkedet i Norge. Selskapet besitter en av landets mest omfattende databaser over boligpristransaksjoner og utviklingen i boligmarkedet.
 
– I tillegg var det avgjørende for oss å samarbeide med en langsiktig aktør med solide eiere, og vi er sikre på at Eiendomsverdi er et selskap vi vil jobbe sammen med i uoverskuelig fremtid, sier Dreyer.
 
”Business as usual”
Den tredje aktøren som står bak boligprisstatistikken, FINN Eiendom, er tilfreds med at Eiendomsverdi fremover vil levere boligtallene.
 
– Med Eiendomsverdi som samarbeidspartner, vil det meste med den månedlige boligprisstatistikken være «business as usual». Grunndataene er de samme som før, det samme er meglernes registreringer av solgte eiendommer markedsført gjennom Finn. Dette er for øvrig de samme grunndataene som SSB anvender, sier Johan Fredrik Høvås, direktør i FINN Eiendom.
 
Administrerende direktør i Eiendomsverdi, Espen Relbo, mener selskapet sitter på spennende data som vil høyne interessen rundt presentasjonen av boligsalgstallene.
 
– Vi har helt siden etableringen i 2000 jobbet tett med eiendomsmeglerbransjen, hvor blant annet eiendomsmeglerne har bidratt med transaksjonsdata og Eiendomsverdi har tilgjengeliggjort disse dataene i informasjonsplattformer tilbake til bransjen. Samarbeidet har sørget for at Norge trolig har verdens mest transparente boligmarked, inklusive et tilnærmet realtime bilde av aktiviteten og prisene i markedet. Vi gleder oss til å utvide dette samarbeidet, sier Relbo.

Enige om regler for trygg bolighandel

Det er stor glede å kunne informere om at Eff har inngått en avtale med Norges Takseringsforbund og NITO takst, som vi tror vil få stor betydning både forbrukerne og vår bransjes omdømme.

Avtalen har to hovedformål;
  1. Dempe konfliktnivået mellom boligselgere og boligkjøpere.
  2. Styrke uavhengigheten mellom eiendomsmeglere og takstmenn.

For å oppnå en demping av konfliktnivået har vi allerede vedtatt bruk av boligsalgsrapport ved alle transaksjoner innen 1. januar 2015. Dette vedtaket følges nå opp i en skriftlig avtale. Takseringsbransjen jobber på spreng for å få uteksaminert nok takstmenn, da vi har satt som krav at rapportene skal utarbeides av takstmann sertifisert for Boligsalgsrapportering i henhold til ISOs standard 17024 for personellsertifisering. I dag utføres slik sertifisering av Det Norske Veritas (DNV).  I praksis vil dette bety at takseringsbransjen vil ha et stort rekrutteringsbehov de neste årene.

De nye rapportene er under utarbeidelse, og bygger på NS 3600, som lanseres denne uken. Eff har vært med i arbeidsgruppen som har kommet frem til den nye standarden NS 3600, og deltar også i arbeidet med den nye boligsalgsrapporten. Vi forventer at den nye rapporten er klar til bruk i løpet av første kvartal 2014.

For å styrke uavhengigheten til bransjene har vi i ovennevnte avtale blitt enig om følgende;
  1. Partenes medlemmer forplikter seg til å være uavhengige og uten bindinger til hverandre.
  2. Kunden skal være fri i sitt valg av takstmann, og skal av eiendomsmegleren henvises til nøytralt nettsted med egnet søkemulighet over sertifiserte takstmenn.
  3. Takstmann og megler skal ikke ha direkte korrespondanse vedrørende utarbeidelsen av og innholdet i Boligsalgsrapporten ut over det som er strengt nødvendig. Eventuell kommunikasjon om endringer av rapportens innhold skal være skriftlig og sporbar.

Nettstedet som det skal henvises til er snart klar, og vil bli presentert like over sommeren.
 
Pressemeldingen som sendes ut i dag;
Takstmenn og eiendomsmeglere har signert en avtale om bedre forbrukerinformasjon ved boligomsetning og styrket uavhengighet bransjene imellom.

En ny avtale mellom Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff), Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst inneholder felles kjøreregler for å sikre at partene er uten bindinger til hverandre.

Bransjene etablerer i felleskap en ordning der forbruker velger takstmann selv. Selgere som ikke har gjort et valg før de tar kontakt med en eiendomsmegler henvises til et nøytralt nettsted der de kan søke etter takstmenn.

Samtidig etableres det skriftlige og sporbare kommunikasjonsrutiner mellom eiendomsmeglere og takstmenn ved sluttarbeid med rapportene.

Reglene må ses i sammenheng med pågående innfasing av en utvidet tilstandsrapport som vil medføre at enkle takster med knapp boliginformasjon forsvinner. Eff vedtok for en tid siden at slike rapporter skal være obligatoriske fra 2015.

– Et felles ønske om å senke konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig har vært en viktig drivkraft i arbeidet med å få avtalen på plass, ifølge Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eff.

Bra for kundene
Han mener at en solid og informativ boligsalgsrapport vil virke konfliktdempende.

Rapporten blir den samme enten takstmannen tilhører NTF eller NITO Takst, og kan bare fylles ut av takstmenn som er sertifisert for slike oppdrag.

– Mer salgsinformasjon og bedre sikkerhet for at rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann er bra for boligkundene. I tillegg er jeg svært glad for at vi gjennom fornyet dialog har lagt grunnlag for konstruktiv samhandling mellom de berørte bransjene, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

I 2009 fremla et regjeringsoppnevnt utvalg en innstilling som tok til orde for lovendringer for å øke bruken av grundigere tilstandsanalyser i boligomsetningen. Debatten som fulgte satte også søkelys på forholdet mellom bransjeaktørene.

– Politikerne fulgte ikke opp innstillingen de bestilte. De etterlot både forbrukerne og oss med mange ubesvarte spørsmål. At bransjene til slutt selv satt seg sammen for å komme videre har nå gitt et positivt resultat som kommer forbrukerne til gode, sier Huser.

Blir tryggere
Boligsalgsrapportene vil basere seg på Norsk Standard (NS) 3600 som også lanseres i disse dager. Den nye rapporten vil gi betydelig mer informasjon til forbruker enn dagens boligsalgsrapporter og takster og forventes å være klar til bruk i løpet av første kvartal i 2014.

– Jeg er overbevist om at tiltakene samlet sett vil gjøre det tryggere å handle bolig. Nå må vi bruke tiden frem til 2015 på å fase inn alle endringer på en god måte, og sørge for at vi får samme praksis i hele landet, sier Espen Fuglesang, daglig leder i NITO Takst.

I noen typer eiendomsoverdragelser vil det være naturlig å se bort fra regelen om obligatorisk boligsalgsrapport, påpeker han.

– Det kan for eksempel gjelde salg innad i en familie, i forbindelse med skifte og tomtesalg, sier Fuglesang.

Tiltaksplan mot lokkeprisPressemelding fra Eff i forbindelse med tiltaksplan mot lokkepris;

Det har den siste tiden kommet frem eksempler som gir mistanke om lokkeprising ved boligsalg. Eiendomsmeglingsbransjen har en nulltoleranse mot bruk av lokkeprising, og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har derfor vedtatt en tiltaksplan for å komme dette til livs en gang for alle.

-                     Bruk av lokkeprising er et veldig begrenset problem, knyttet til enkelte bydeler i Oslo, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eff.
Eff mener det er et viktig prinsipp at selger skal kunne annonsere til en pris selger er villig til å selge for, og selger må stå fritt til å akseptere og forkaste bud. Samtidig mener Eff den allerede vedtatte bransjenormen gir et klart forbud mot lokkeprising.

Eff har besluttet at meglere i tillegg til å følge selve bransjenormen, skal skriftlig informere alle boligselgere som ønsker å markedsføre med en prisantydning under verditakst og/eller meglers prisvurdering, om at markedet vil forvente aksept på bud på prisantydning. Dessuten kan ikke meglere uten særlige grunner annonsere en bolig med en lavere prisantydning enn det selger allerede har takket nei til. 

-                     Eiendomsmeglingsbransjen er en seriøs bransje, med fokus på å ha best mulig omdømme. Nå har medlemmer fått en frist til 15. mai på å rydde opp i eventuelle interne forhold, fra og med denne datoen vil vi ved eventuelle unormale avvik iverksette tiltak, sier Dreyer. 
Blir medlemmer i Eff gjentatte ganger dømt for bruk av lokkepris i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, vil Eff rapportere dette til Forbrukerombudet og Finanstilsynet.

-                     Viljen til å gjøre nødvendige tiltak i eiendomsmeglingsbransjen er stor, og jeg føler meg trygg på at dette snart er et problemområde vi har lagt bak oss, avslutter Dreyer Vedtatt tiltaksplan mot bruk av lokkepris

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har en nulltoleranse til bruk av lokkepris. Styret i Eff har vedtatt en tiltaksplan mot bruk av lokkepris, som har som mål å rydde opp i en eventuell ukultur som har oppstått og som får preventiv effekt i tiden fremover.
Eff mener det er viktig å presisere at bruk av lokkepris har skjedd i et svært begrenset område, og det må ikke utvikle seg en mistanke om at all prising under verditakst (der det brukes) eller der boliger går over prisantydning, er et resultat av lokkeprising.  
Det er et viktig prinsipp at selger skal kunne annonsere til en pris selger er villig til å akseptere, og selger må stå fritt til å akseptere og forkaste bud.
Alle medlemmer i Eff har gjennom bransjenormen forpliktet seg til ikke å bruke lokkepriser ved salg av boliger. Bransjenormens bestemmelse knytting til prising er regulert i punkt 2.2.1; Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.

Styret har i tillegg til å vise til bransjenormens bestemmelse besluttet følgende;
1.       Medlemmer i Eff skal instruere meglere som annonserer en pris under verditakst og/eller meglers prisvurdering, om skriftlig å dokumentere at de har informert boligselger om at markedet vil forvente aksept på bud på prisantydning. Dette kan gjøres gjennom oppdragsavtalen eller ved annen skriftlig kommunikasjon.
2.       Administrasjonen i Eff får utarbeidet månedlige rapporter der bruk av lokkepriser overvåkes. Eventuelle avvik tas opp med det aktuelle foretaket, og eventuelt løftes til styret hvis bedring ikke oppnås.
3.       Medlemmer i Eff som dømmes for bruk av lokkepris i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester, vil få skriftlig advarsel om at det ved nytt overtramp blir rapportert til Forbrukerombudet og Finanstilsynet.
4.       Medlemmer i Eff har ikke anledning til å annonsere en bolig med en lavere prisantydning enn det selger har takket nei til, hvis ikke særlige grunner tilsier noe annet. Faglig ansvarlig skal samtykke i at det er en særskilt grunn.
5.       Medlemmer av Eff skal ikke prise en eiendom på en måte som kan risikere å skade bransjens omdømme. 

Avdemping eller en liten pust i bakken

Boligprisene i april steg med 1,3 % sammenlignet med mars måned. Isolert sett en kraftig prisstigning. Likevel preges overskriftene på nettavisene i dag av det er et roligere tempo i boligmarkedet. Årsaken er at vi ser den laveste 12 måneders veksten siden 2009. Det store spørsmålet blir da om vi nå ser en avdemping i boligprisene eller om dette kun er en liten pust i bakken, før prisene stiger igjen?.

 

Men når prisene nå ser ut til å roe seg, selv om  tilbudssiden ikke har bedret seg, kreves det nye forklaringer.  Vi tror vi nå ser konturene av et marked der gjeldsbyrden har blitt så stor at folk flest tenker «nok er nok». Det er viktig at alle som kjøper bolig spør seg om de tåler en renteøkning på 5 %. Vi måler kontinuerlig folks betjeningsevne, og ser at en renteøkning på kun 3,5 % vil øke gjeldsbyrden til et nivå vi må tilbake til 80 tallet for å ha sett tilsvarende til. Og vi skal ikke lenger tilbake til 2008 for å finne rentenivåer som dette.

Dessuten vil vi i stadig økende grad merke Finanstilsynets egenkapitalkrav på 15 %, innstramming av startlånsordningen, bankenes mer restriktive utlånspolitikk og ikke minst de allerede varslede renteøkningene fra bankene. Psykologi er en faktor økonomiske eksperter har vanskelig for å ta inn i beregningsmodellene sine.  Det siste vil ha en vel så mye psykologisk som økonomisk effekt, og psykologi er en faktor økonomiske eksperter har vanskelig for å ta inn i beregningsmodellene sine.

Vi går derfor inn i en tid hvor det blir stadig vanskeligere å være spåmann. Vi har nå et boligmarked med rekordhøye priser, der det går rekordraskt i de store byene og det er fremdeles et stort tilbudsunderskudd, det trengs nye boliger.

Men vi har samtidig nok gjeld i befolkningen, og hilser enhver avdemping velkommen, hvis det da ikke bikker til å bli nedgang.

Det er fristende å gå for helgardering på tippekupongen her, selv om borteseier (prisnedgang) er lite sannsynlig.

Boligmeldingen - en melding nærmest blottet for tiltak


Her kan du lese Eff sitt høringssvar i forbindelse med Boligmeldingen, som ble presentert Kommunalkomiteen i Stortinget i åpent høringsmøte 30. april 2013. 

Høringssvar fra Eff, Meld. St. 17,  Byggje – bu – leve

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) er en medlemsorganisasjon for eiendomsmeglingsforetakene i Norge, og representerer cirka 80 % av bransjen. Alle de største eiendomsmeglingskjedene er medlemmer. 


Lav boligbygging truer den norske modellen

Den norske modellen er å eie egen bolig, noe 8 av 10 nordmenn gjør. Dette har vært et tverrpolitisk mål siden andre verdenskrig, og er trygt forankret i den norske folkesjelen.

Regjeringen og boligmeldingen påpeker at det er et personlig ansvar å bo. Likevel har den sterke boligprisutviklingen ført til en rekke statlige og kommunale støtteordninger til individer og selskaper.
Tilstrekkelig boligbygging sikrer at flest mulig kan ta et personlig ansvar for å bo og eie egen bolig. Dette er viktig for å unngå at den norske modellen svekkes.

Norges befolkning forventes å vokse fra 5 til 6 millioner frem til 2029. Veksten vil kreve mange nye boliger i storbyene, der det allerede er et stort press. Det er en klar sammenheng mellom boligprisutviklingen og boligbyggingen. Den viktigste årsaken for prisveksten de siste årene er et tilbudsunderskudd på grunn av for lav boligbygging gjennom flere år.

Utviklingen er uheldig, og vil sannsynligvis fortsette. Det ble igangsatt cirka 18 % færre boliger første kvartal i 2013 sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser at boligpolitikk generelt og boligbygging spesielt bør ha politikernes høyeste prioritet.

Boligmeldingens tiltak

Boligmeldingen vier den boligsosiale politikken mest oppmerksomhet. Eff mener det viktigste boligsosiale tiltaket er å stimulere til økt boligbygging. Hvis det ikke bygges boliger raskere enn i dag, vil vi få flere vanskeligstilte i Norge.

Eff sitt helhetsinntrykk er at Boligmeldingen kommer med få forpliktende tiltak. Meldingen beskriver godt tilstanden i boligmarkedet og de utfordringer vi står overfor, men det er ikke  slike beskrivelser landet trenger nå. Vi trenger tiltak!

Endring av innsigelsesinstituttet

Eff mener Boligmeldingens beste tiltak, er samordning av innsigelsesinstituttet. Dette vil sannsynligvis føre til raskere avklaringer av innsigelsene, og kanskje også færre innsigelser.

Eff er positiv til forslaget, men det krever at fylkesmennene gis føringer på at boligbygging skal være prioritert. Mange boligprosjekter stoppes på grunn av innsigelser fra nettopp fylkesmannen. Det må i fremtiden unngås. Det er også viktig at prøvefylkene for samordningen legges til et pressområde, helst en av de fire store byene.

Styrk Husbanken

Eff er positive til at Husbanken blir fremhevet som en viktig aktør i den alminnelige boligforsyningen. De ordinære bankene skal være den primære finansieringskilden for boligprosjekter, men utlånsvilligheten eller utlånsevnen til bankene varierer. Vi har en rekke eksempler der bankene bremser boligbyggingen med å være restriktive. Husbanken bør ha en nøkkelrolle for å dempe slike utviklingstrender.

Eff er kritisk til dagens praksis der Husbanken stiller strengere krav til byggeprosjektene enn det loven krever. Vi har mange eksempler på prosjekter som på grunn av Husbankens krav ikke er lønnsomme. Det er i konflikt med det vi mener skal være Husbankens viktige oppgave, nemlig å sikre tilstrekkelig boligforsyning. Dessuten er det viktig at Staten gjennom statsbudsjettet sikrer Husbanken økonomiske muskler til å håndtere behovene.

Husbankens har i dag en sentral rolle ved bygging av studentboliger, men vi mener Boligmeldingen går altfor kort med å forplikte til bygging av 1.000 boliger årlig. Flere studentboliger er et nyttig virkemiddel både for å hjelpe studentene og for å dempe det totale trykket i boligmarkedet. Boligmeldingen peker dessuten hovedsakelig på studentboliger utenfor de mest pressede byområdene. Behovet er størst i de store byene.

Forenkling av byggesaksbehandlingen

Eff mener Boligmeldingen har for lite oppmerksomhet på samsvaret mellom de tekniske kravene, kostnadene ved å realisere dem og prisen boligkjøperne har vilje og evne til å betale. Eff mener det er viktig å evaluere de tekniske kravene som allerede er vedtatt, og at det må være en klar kost/nytte effekt ved å pådra nye kostnader i boligbyggingen.
Det er også viktig å få oppklart uenigheten mellom byggebransjen og staten om hva ulike tekniske krav koster. Eff foreslår at det nedsettes et utvalg, der både byggenæringen og myndighetene er representert, for å framskaffe mer omforent kunnskap om hva som påvirker kostnadsbildet for nye boliger.

Eff mener plan- og bygningsloven og bustadoppføringsloven, må forenkles og effektiviseres, og aller helst revideres. Et nytt lovverk må ha som mål å gjøre regelverket bedre, mer fleksibelt og ikke minst stimulere til, og ikke begrense, boligbygging.

Eff mener kommunesammenslåing vil være et viktig bidrag til boligbyggingen. Større og færre kommuner vil sikre kompetent personell, og at kommunene ser behovet for og bidrar til boligbygging på overordnet nivå. Det vil dessuten bli enklere å planlegge og finansiere infrastruktur som vei, offentlig kommunikasjon og andre offentlige tjenester.

Samferdsel må knyttes til boligbygging

Nasjonal transportplan beskriver mange gode prosjekter som det er stort behov for. Samferdsel er svært viktig for boligbygging, og det er et skrikende behov for et raskere tempo i utbygging av vei, tog og bane,  spesielt i og rundt Oslo. Nasjonal transportplan gir få nye boliger på kort sikt, men Eff mener raskest mulig gjennomføring av infrastrukturprosjekter rundt de største byene vil ha stor effekt på lengre sikt.

Finansielle virkemidler

Vi er i ferd med å få en generasjon boligtapere i Norge. Eff mener Finanstilsynets egenkapitalkrav rammer usosialt og urettferdig. Mange førstegangskjøperne med god betjeningsevne, er avhengig av ekstern hjelp for å komme seg inn i markedet. Vi ser også en utvikling der flere tar opp forbrukslån for å finansiere egenkapitalen. Bankene bør gis tillit til selv å vurdere en låntagers betjeningsevne. Egenkapitalkravet bør derfor erstattes av strenge krav til betjeningsevne og ansvarliggjøring av bankenes rådgivningsfunksjon.

Eff vil advare mot unyanserte utspill mot såkalte spekulanter i boligmarkedet. At det finnes investorer som er villig til å investere i bolig, er positivt for økonomien og boligmarkedet. Investorene har en viktig funksjon i å få opp boligbyggingen, og bidrar til å holde et godt og velfungerende leiemarked i gang. Tiltak for å fjerne investorer fra boligmarkedet, vil sannsynligvis føre til lavere boligbygging, og gjøre det dyrere å leie og eie bolig

Boligbygging må vektlegges ved interessekonflikter

For mange boligprosjekter i Norge har ikke blitt igangsatt grunnet regulering til matjord. Det er på tide med en ordentlig jordvernsdebatt, og Eff mener boligbygging må prioriteres ved interessekonflikter.

Helhetlig boligpolitikk

Politikken innen de ulike områdene som påvirker boligmarkedet må samordnes. I dag ser vi utallige eksempler der motstridende hensyn drar politikken i ulike retninger. Det er eksempelvis paradoksalt at staten gjennom Finanstilsynet strammer inn kravene til bankenes utlån ved egenkapitalkrav, samtidig som staten øker ordningen med startlån.

Vi trenger et helhetlig ansvar for boligpolitikken som i dag er spredt på seks departementer og fem stortingskomiteer. Eff mener det optimale er en boligminister i et boligdepartement, men det viktigste er en samordning der det totale ansvaret legges på en minister.