hits

november 2011

Janus viser sitt sanne ansikt

Med jevne mellomrom har det versert en debatt mellom takserings- og meglerbransjen relatert til utilbørlig press fra meglere mot takstmenn.
En eiendomsmegler er en prosjektleder i forbindelse med et boligsalg, vår oppgave er og vil alltid være og koordinere salget for en boligselger, dette inkluderer kvalitetssikringen av underleverandører som takstmann, fotograf, opplysninger fra kommunen/forretningsfører, osv.
Vi mener at forholdet eiendomsmegler/takstmann, i all hovedsak fungerer godt, der en har gjensidig respekt for hverandres rolle og funksjon. Hver dag sparrer yrkesgruppene om verdisetting og kvalitetene på boliger.
På bakgrunn av en konstruert mistenksomhet, har forbrukerrådet og takseringsbransjen fremmet et forslag om en ”rekkefølgebestemmelse” der forbrukeren ikke kan gå til en eiendomsmegler før han har gjennomført en boligsalgsrapport på boligen.
Dette er en dramatisk inngripen i en forbrukers valgfrihet. I dag kan en forbruker velge selv om en ønsker å gå til takstmann eller eiendomsmegler først, der de fleste velger å gå til megleren. Det er naturlig da eiendomsmeglere ofte fungerer som sparringspartner i både kjøp og forberedelser til salg, lenge før de trenger en boligsalgsrapport. Eiendomsmeglere som yrkesgruppe har her en viktig funksjon for forbrukerne. 
Likevel mener vi enhver mistanke som dette er en trussel mot vårt omdømme, og er noe vi må ta tak i.
Vi (NEF/EFF) tok derfor før sommeren et initiativ til felles møte for å se på tiltak for å sikre uavhengigheten til begge yrkesgruppene. Vi fremmet forslag som ville sikre uavhengighet for yrkesutøverne og forbrukernes valgfrihet.
Et svært positivt møte konkluderte med at det skulle nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle jobbe med en bransjenorm som ville løse de påståtte utfordringene.
Men det er nå Norges Takseringsforbund (NTF) viser sitt sanne Janus-ansikt.
Siden den gang har NTF trenert videre prosess, og nesten to måneder etter det positive møtet får vi etter gjentatte purringer tilbakemelding fra NTF via mail;
Når det gjelder diskusjonen rundt vårt felles omdømme, særlig i relasjon til hvordan bransjene fellesskap kan se på ordninger ved selgers valg av takstmann som er annerledes enn i dag, har vi et noe endret forslag her. Bakgrunnen er den politiske prosessen som nå er i sluttfasen og som vi alle har ventet så lenge på. Etter å ha tenkt oss om tror vi det vil være galt og endog utidig av oss på vegne av våre bransjer, å på denne måte kortslutte eller forsøke å konkludere på lovgivers vegne. Dette vil vise liten respekt for de politikere vi har anmodet om å løse dette. Jeg har derfor forsøkt å formulere notatet litt annerledes på dette punkt.”

Vi har med vårt initiativ vist vilje til å sikre takseringsbransjens uavhengighet, men vi blir avvist at det er ikke ønskelig.

NTF viser her med all tydelighet at det viktigste er ikke å løse problemet, men å skaffe seg mest mulig makt, gjennom å redusere forbrukernes valgfrihet. Forbrukerne skal tvinges til å bestille boligsalgsrapporter før de snakker med eiendomsmegler. I mange tilfeller vil dette være før forbrukerne vet om de trenger boligsalgsrapporten.

Eiendomsmeglerbransjen håper forbrukermyndigheter, departement og politikere på Stortinget ser det skitne spillet NTF her har stått for.

Det er veldig enkelt å mistenke takseringsbransjen for ikke å være opptatt av å løse det de beskriver som et problem, her er det makt man ønsker. Rekkefølgebestemmelsen er å gi en yrkesgruppe makt over en annen, ikke sikringen av to uavhengige bransjer.

Her må det ryddes opp, ingen tvil om det, men først og fremst i de indre rekkene til NTF.

Kommunesammenslåing vil gi økt boligbygging

Samme dag som Kommunaldepartementet inviterte til høringsmøte om boligbygging, bekreftet kommunalminister Navarsete at hun også var boligminister. Jeg ble gledelig overrasket over uttalelsen, jeg har jo tidligere uttrykt behovet for en boligminister. Nå har vi altså en minister og et departement å rette våre forslag til, og ikke minst uttrykke våre frustrasjoner til.

Boligminister Navarsete har nå tatt på seg et stort ansvar. Vi har lagt bak oss en rekordhøy boligprisvekst, der hovedårsaken er et betydelig tilbudsunderskudd på boliger, som i all hovedsak skyldes for lite boligbygging. Samtidig er Boligministeren ansvarlig for å ha gjort boligbyggingen mye dyrere med en rekke fordyrende krav.  

Det er likevel begrenset med muligheter for tiltak Boligministeren kan utrette. Utfordringene ligger først og fremst på kommunalt nivå.  

-         Kommunene mangler ofte kunnskap/kompetanse. D e ”beste” blir ikke værende i offentlig sektor, og mange kommuneansatte setter seg ikke godt inn i prosjekter de settes til å vurdere/prøve
-         Kommunene mangler ofte kapasitet, noe som kan skyldes små ressurser og/eller dårlig styring
-         Kommunene avslører ofte dårlig/manglende strategi. Boligbyggingen virker ofte tilfeldig og mangler ofte rammeverk for å håndtere utfordringer og konflikter i byggesaker Det bærer ofte preg av synsing og personlige oppfatninger.
-         Kommunene mangler konsekvenser av beslutninger som tas. Det er en kjent sak at u ten konsekvenser oppnås ikke forbedringer.

Siden dette er utfordringer som stort sett knyttes til småkommunene vil et effektivt og riktig tiltak være å slå sammen en rekke av kommunene.

En kommunesammenslåing vil dessuten løse andre utfordringer knyttet til boligbyggingen. Vi har en rekke eksempler på boligprosjekter som ikke blir realisert fordi kommuner ikke evner å samarbeide i utviklingen av infrastruktur som veinett, offentlig kommunikasjon skoler/barnehager osv. Prosjektene kan være riktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, men kommunenes preferanser og ønsker er annerledes enn behovet helhetlig.

I større kommuner er det enklere å løfte kostnader til infrastruktur, noe som sikrer en mer effektiv boligbygging.

I det nevnte høringsmøtet kom det opp mange fornuftige forslag til tiltak. Vi er enig med OBOS om at fylkesmannen ikke skal ha muligheten til å stoppe vedtatte boligprosjekter og at offentlig etater må komme med innsigelser i, ikke etter, offentlige høringsprosesser. Vi er enig med Selvaag som ønsker utsettelse av hele/deler av TEK10.  Vi er enig med NBBL som krever Finanstilsynets hårreisende og usosiale forslag om innskjerpelse av egenkapitalkravet ved boligkjøp avvist og v i er også enig med NCC om at det må tilgjengeliggjøres nok tomter.

Det er dessuten en unison enighet om behovet for å samordne alt som relaterer seg til boligbygging i et departement.
Likevel mener vi kommunesammenslåing er et annerledes, men viktig og effektivt, tiltak. Det vil utvilsomt gi mange og store positive innvirkninger på boligbyggingen.

Og for de som mener kommunesammenslåing er urealistisk;
I Danmark gikk de i 2007 fra 13 fylker til fem regioner og fra 270 til 98 kommuner.

Og det er som kjent dejlig å være norsk i Danmark – også i storkommuner.